Κάρυστος | Μαρμάρι | Στύρα | ειδήσεις | τα νέα τώρα

Δημοσίευση από: admin

 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κάρυστος, 14 Απριλίου 2021
Πληροφορηθήκαμε ότι την Τρίτη, 13 Απριλίου, στην διαδικτυακή συνάντηση  που οργάνωσε η Γραμματεία Οργανωτικού, η Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων Νέας Δημοκρατίας  και η ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Εύβοιας  με θέμα τα αιολικά στην Εύβοια, ο Αντιδήμαρχος Καρύστου, κ. Γεώργιος Οικονόμου ανέφερε «στην Κάρυστο ο κόσμος τις θέλει τις ανεμογεννήτριες και μόνο κάτι κουμουνιστές φωνάζουν».
Πέρα από έκπληξη, αυτό γεννά πολλά ερωτηματικά διότι ο κ. Οικονόμου έχει, από τον Αύγουστο του 2020, ψηφίσει και τις τρεις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για καμία άλλη ανεμογεννήτρια στο Δήμο Καρύστου.
Αλήθεια, τι μεσολάβησε και άλλαξε γνώμη;
Επίσης, θα έχει ενδιαφέρον να ενημερώσει την τοπική κοινωνία σε μια τέτοια συνάντηση υψηλού κυβερνητικού αλλά και κομματικού  επιπέδου, με κεντρικούς ομιλητές  τον Κωνσταντίνο Αραβώση, Γ.Γ.  Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνο  Φέγγο, Προϊστάμενο Στρατηγικών Επενδύσεων, Γεώργιο Στεργίου, Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ.,  Στέλιο Κονταδάκη, Γραμματέας Οργανωτικού Ν.Δ, Περιφερειάρχη  Στερεάς Ελλάδας, βουλευτές Εύβοιας κ.α., με  ποια ιδιότητα παραβρέθηκε  στη εν λόγω συνάντηση; 
Με δεδομένα ότι  η  ΔΗΜ. ΤΟ.  Καρύστου εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρό της, κ. Κωνσταντίνο Δρόσο  και ο  δήμαρχος Καρύστου  κ. Λευτέρης Ραβιόλος  δεν ήταν παρών, είναι εύλογο το ερώτημα και πρέπει να απαντηθεί αν ο κ. Οικονόμου εκπροσωπούσε τον  δήμαρχο  και την παράταξή του - όπως μάλλον προκύπτει από το σχετικό δελτίο τύπου της   ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Εύβοιας - ή τον εαυτό του και μόνο.
Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες  κυβερνητικοί στη συνάντηση  χρήσιμο θα είναι  να λάβουν υπόψη τους για τη στάση της τοπικής κοινωνίας και  τις ανοχές  της απέναντι σε νέες  ανεμογεννήτριες,  τις ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ  κι όχι την περίεργα όψιμη  άποψη του κ. Οικονόμου, διότι θα οδηγηθούν σε λάθος συμπεράσματα και αποφάσεις,  που ο αντίκτυπός τους θα κλονίσει  την τοπική κοινωνική ηρεμία και συνοχή, που είναι απαραίτητη σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες, τις οποίες καλούμαστε να  αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί.
Επίσης, πριν λάβουν τις οριστικές αποφάσεις τους να συνεκτιμήσουν ότι η Νότια Καρυστία, η οποία έχει  προσφέρει όσο καμία άλλη  περιοχή στην «πράσινη ενέργεια», δικαιούται μια ισότιμη μεταχείριση και, αν δεν την έχει,  θα εξαντλήσει κάθε  μέσο για να αποτρέψει  την τοποθέτηση έστω και μίας επιπλέον ανεμογεννήτριας.
Σημ: Επισυνάπτονται  οι 3 ομόφωνες  αποφάσεις στις οποίες ο κ. Οικονόμου είχε ψηφίσει θετικά στο να μην τοποθετηθεί καμία άλλη ανεμογεννήτρια στο δήμο  Καρύστου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
Της με αριθ. 2 από 20 Φεβρουαρίου 2021 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου
AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2021 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Λήψη απόφασης σχετικά με την Διυπουργική
Απόφαση για την εγκατάσταση Αιολικών
Πάρκων στην κεντρική και νότια Εύβοια»
Σήμερα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα
18:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο
Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1447/19-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
παρ. 5 του ν. 3852/10 περί συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype) και του άρθρου 10 της
από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Η συνεδρίαση έληξε στις 20:00
μ.μ.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21),
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1 Βόσσος Αλκιβιάδης (Πρόεδρος) 12 Αλούκος Αλέξανδρος
2 Κανέλλου - Χουντάση Μαρία 13 Γκεμίσης Ιωάννης
3 Βερούχη – Λεμονιά Μαρία 14 Τζώρτζης Θεόδωρος
4 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 15 Τσαπέπα Μαρία
5 Ζέμπης Ευάγγελος 16 Χατζηνικολής Ζαχαρίας
6 Τούρλα Γεωργία 17 Πολίτη Σωτηρία
7 Γκιβίσης Ζαφείρης 18 Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξ.
8 Πολυχρονίου Πολυχρόνης 19 Νόβας Δημήτριος
9 Οικονόμου Γεώργιος 20 Μανώλης Ανάργυρος
10 Ζαφείρης Αθανάσιος 21 Παρασκευάς Δημήτριος
11 Ξυπόλητος Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1 Ρουκλιώτης Ιωάννης 4 Βουγιούκα Χαρούλα
2 Κεφαλάς Ευάγγελος 5 Χανούμη – Κίγκου Ευαγγελία
3 Κουνέλης Κωνσταντίνος 6 Σάκκας Θεόδωρος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ. : Παρόντες ήταν ακόμη οι Πρόεδροι των Τοπικών
Συμβουλίων : α) Νέων Στύρων, Τσούλης Δημήτριος, β) Μεσοχωρίων, Ρούπα Μαρία.
1
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Καρύστου, Ελευθέριος Ραβιόλος ύστερα
από νόμιμη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 .
Αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος
Πορτολομαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Α΄.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος της ημερήσιας
διάταξης, αναφέρει τους λόγους που καθιστούν την συνεδρίαση αυτή κατεπείγουσα με τηλεδιάσκεψη, λόγω του
θέματος που είναι μείζονος σημασίας για το Δήμο Καρύστου και ζητά την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για το
κατεπείγον της με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά .
Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 παρ.5 του ν.3852/10 και του
άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
ο μ ό φ ω ν α
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εγκρίνει το κατεπείγον της με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης.
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 21/2021
ΘΕΜΑ: ΜΟΝΟ «Λήψη απόφασης σχετικά με την Διυπουργική Απόφαση για την
εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην κεντρική και νότια Εύβοια».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ΜΟΝΟ θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι την Παρασκευή 19-2-2021 η Διϋπουργική
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) που συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη υπό την
προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και με τη συμμετοχή
των Υπουργών Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Επικρατείας, κ. Γιώργου
Γεραπετρίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση,
του Υφυπουργού για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστα
Φραγκογιάννη, και των Γενικών Γραμματέων Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ, ενέκρινε το
επενδυτικό σχέδιο "ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 470,4MW" των εταιρειών
"ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ" και EDP Renewables S.A., προϋπολογισμού 489 εκατομμυρίων ευρώ .
H επενδυτική πρόταση αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εγκατάστασης
συγκροτήματος αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 470,4MW και συνολικής ετήσιας
παραγόμενης ενέργειας 1.591GWh στην Κεντρική και Νότια Εύβοια. Ειδικότερα, πρόκειται
για 8 αιολικά πάρκα, τέσσερα στη Βόρειο-κεντρική Εύβοια και τέσσερα στη Νότια Εύβοια.
Ακολούθως ο Πρόεδρος στην τοποθέτησή του δήλωσε πως το Δημοτικό Συμβούλιο έχει
λάβει κατά καιρούς αρνητικές αποφάσεις σχετικά με το θέμα της εγκατάστασης αιολικών
πάρκων στο Δήμο μας και ζήτησε από τους Δημοτικούς Συμβούλους αυτή την φορά η
απόφαση που θα ληφθεί να είναι πιο δυναμική ως απάντηση σε αυτούς που αποφασίζουν χωρίς
να ζητήσουν την γνώμη των δημοτών.
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος δήλωσε : Αμέσως μόλις μου
έγινε γνωστή η Διυπουργική Απόφαση ζήτησα την έκτακτη σύγκληση του οργάνου γιατί τώρα
απαιτείτε η μεγαλύτερη δυνατή ενότητα και ομοψυχία.
Χρειάζεται από όλους εμάς που οι πολίτες του Δήμου Καρύστου μας τίμησαν με την
εμπιστοσύνη τους με υπευθυνότητα να αποφασίσουμε συντεταγμένα τα επόμενα μας βήματα
ώστε να γίνει ξεκάθαρο σε όλους πως οι αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου θα πρέπει
να είναι σεβαστές και υπολογίσιμες.
Ναι το νομοθετικό πλαίσιο δεν μας επιτρέπει να έχουμε ενεργό και σημαντικό ρόλο στις
αποφάσεις για τα αιολικά πάρκα.
2
Ναι οι μέχρι τώρα ενέργειες μας νομικές και μη δεν έχουν αποδώσει αλλά αυτό δεν πρέπει
να μας οδηγήσει στο να εγκαταλείψουμε τη προσπάθεια και να επιτρέψουμε σε άλλους να
αποφασίζουν για τον τόπο μας και το μέλλον του.
Δεν είναι η ώρα να μπούμε σε ιστορικές και αναλυτικές συζητήσεις. Άλλωστε οι τελευταίες
αποφάσεις του ΔΣ είναι ξεκάθαρες και δεν χωρούν παρερμηνείες. Αλλά και η δίκη μου θέση
είναι ξεκάθαρη και κρυστάλλινη εξ' αρχής. Η κατάσταση τείνει να βγει εκτός ελέγχου και ήρθε
η στιγμή να αναβαθμίσουμε και να εντατικοποιήσουμε τον αγώνα μας.
Για το λόγο αυτό προτείνω απόψε και ζητώ την έγκριση του σώματος για τις επόμενες
ενέργειες που σκοπό θα έχουν να κάνουν σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι το όχι
σημαίνει όχι και πως τα όρια μας ξεπεράστηκαν.
Συνεπώς προτείνω στο Σώμα:
Α) αντιπροσωπεία του δημοτικού συμβουλίου με επικεφαλής το Δήμαρχο να συναντηθεί
άμεσα με τους Υπουργούς Ενέργειας και Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης.
Β) Να εξουσιοδοτήσει τη Δημοτική Αρχή να ζητήσει άμεση συνάντηση της αντιπροσωπείας με
τον Πρωθυπουργό ώστε να ενημερωθεί και να ζητηθεί από αυτόν να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες.
Ακολούθως ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Χατζηνικολής Ζ. δήλωσε πως
απαιτείται απόλυτη σύμπνοια και πως θα συμμετέχει ο και ίδιος στην Επιτροπή που πρότεινε ο
Δήμαρχος. Πρότεινε να συμμετέχουν επίσης στην Επιτροπή ο Περιφερειάρχης και οι
Βουλευτές του νομού. Ζήτησε με την σειρά του την ανάκληση της Διυπουργικής Απόφασης με
κύριο επιχείρημα ότι η περιοχή μας έχει κορεστεί και ζήτησε η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με αυστηρότητα να τονίσει πως δεν θα επιτρέψουμε καμία νέα ανεμογεννήτρια με
οποιοδήποτε τρόπο.
Ακολούθως ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Παρασκευάς Δ. δήλωσε :
Δυστυχώς για εμάς δεν αποτελεί «κεραυνό εν αιθρία» αυτή η απόφαση της διυπουργικής
επιτροπής για ένταξη στις στρατηγικές επενδύσεις των αιολικών πάρκων των εταιριών
«Ελλάκωρ» και «EDP».
Είναι άλλη μια απόφαση ενταγμένη στην πολιτική της «απελευθέρωσης» της Ενέργειας και
της «Πράσινης Ανάπτυξης» που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ στα χνάρια της προηγούμενης
του ΣΥΡΙΖΑ, με τις ευλογίες της ΕΕ. Όχι μόνο με τις ευλογίες βέβαια, αλλά και με τεράστια
ποσά, που τώρα εν μέσω κρίσης αυξάνονται ακόμη περισσότερο με τα διάφορα ταμεία
ανάπτυξης. Ποσά που προέρχονται από τους δικούς μας φόρους!
Όσο αφορά την αντιπροσωπεία για συναντήσεις με τους Υπουργούς που πρότεινε ο κ.
Δήμαρχος συμφωνούμε να γίνει και εννοείται πως συμφωνούμε να συμμετέχουμε.
Όσο αφορά τα αιτήματά μας, θεωρώ πως δεν αρκεί το να ανακληθεί η απόφαση της
διϋπουργικής επιτροπής καθώς αυτή αφορά την ένταξη του έργου στις «στρατηγικές
επενδύσεις» που σημαίνει ότι δίνονται επιπλέον επιδοτήσεις και διευκολύνσεις όσο αφορά τις
αδειοδοτικές διαδικασίες και όχι το αν θα γίνει το έργο. Οπότε θεωρούμε πως τα αιτήματά μας
πρέπει να είναι:
1. Ακύρωσης της απόφασης της διϋπουργικής επιτροπής και καμιά νέα ανεμογεννήτρια
στα όρια του Δήμου.
2. Να ανακληθούν οι άδειες που έχουν δοθεί για νέες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών.
3. Να καταργηθεί το ΕΤΜΕΑΡ, το λεγόμενο «πράσινο τέλος». Καμιά διακοπή ρεύματος
σε σπίτι συμπολίτη μας.
Όμως δεν έχουμε και αυταπάτες για το που θα γράψουν τα αιτήματα μας οι κυβερνόντες
γιατί αν ήταν να μας ακούσουν θα έπαιρναν υπόψη τους και τις τελευταίες αποφάσεις του ΔΣ
και τις προσφυγές των Συλλόγων και του Δήμου.
3
Για αυτό, θεωρούμε πως η ως τώρα πείρα μας δείχνει πως μόνο η δυναμικές, μαζικές
διαμαρτυρίες μπορεί τώρα να έχουν αποτέλεσμα για αυτό το λόγο πρέπει να πάρει τώρα ο λαός
της περιοχής μας με την οργάνωση κινητοποιήσεων.
Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζέμπης Ευάγγελος δήλωσε πως τα τελευταία 15-20
χρόνια οι κυβερνήσεις αγνόησαν τους Δήμους και πρέπει να στραφούμε εναντίων των
βουλευτών που νομοθέτησαν αγνοώντας τις γνωμοδοτήσεις των Δήμων. Ζήτησε δυναμικές
κινητοποιήσεις με κλείσιμο λιμανιών και δρόμων.
Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζαφείρης Αθανάσιος δήλωσε πως δεν φτάνουν οι
αρνητικές αποφάσεις αλλά χρειάζονται περισσότερες ενέργειες. Η κυβέρνηση δίνει γη και
ύδωρ στους επενδυτές χωρίς κανόνες και προδιαγραφές. Έχουν ξεπεράσει τα όρια της ανοχής
μας. Ζήτησε συνεργασία με την Περιφέρεια, διαβούλευση με τους γειτονικούς δήμους και
μείωση του ΕΤΜΕΑΡ και της τιμής του ρεύματος για τους δημότες.
Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αλούκος Αλέξανδρος δήλωσε πως η κατάσταση είναι
εξωφρενική και βάζει ταφόπλακα στην περιοχή των Στύρων. Τόνισε τις αρνητικές συνέπειες
στον τουρισμό και το περιβάλλον, ζήτησε στην Επιτροπή να μετέχει οπωσδήποτε και ο
Περιφερειάρχης και υπενθύμισε παλαιότερους αγώνες ως παράδειγμα.
Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Βερούχη Μαρία αφού συμφώνησε με τις απόψεις του
Δημάρχου, δήλωσε πως το «όχι» πρέπει να είναι δυνατό και ζήτησε η Επιτροπή να είναι
ολιγομελής και υπεύθυνη για τις ενέργειές της.
Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νόβας Δημήτρης δήλωσε πως οι αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου έχουν χάσει την αξία τους μπροστά στα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Ζήτησε οι θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα να γνωστοποιηθούν σε όλους,
επίσης ζήτησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, συνάντηση με ΡΑΕ και Υπουργό Ανάπτυξης,
άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας και ως τελευταίο μέτρο την δυναμική λαϊκή
αντίσταση.
Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γκιβίσης Ζαφείρης αφού συμφώνησε με τις απόψεις του
Δημάρχου, ζήτησε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις και τόνισε πως πρέπει να συμπεριληφθεί και
το ιδιοκτησιακό στις διεκδικήσεις μας.
Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Τζώρτζης Θεόδωρος αφού συμφώνησε με τις απόψεις του
Δημάρχου, δήλωσε πως η περιοχή μας έχει κορεστεί από αιολικά πάρκα και πως πρέπει οι
κυβερνόντες να σταματήσουν να αγνοούν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μανώλης Αργύρης δήλωσε πως δεν αρκούν οι επιτροπές
και οι αντιπροσωπείες αλλά χρειάζεται αγώνας με κλείσιμο των δρόμων και συγκεντρώσεις
έξω από το Υπουργείο και τη Βουλή.
Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Παπαθανασίου Αλεξάνδρα δήλωσε πως όλες οι
Δημοτικές Ενότητες έχουν υποβαθμιστεί από τις ανεμογεννήτριες και ζήτησε ομόφωνη
απόφαση αντίστασης και ξεκάθαρο πλαίσιο δράσης. Ζήτησε επίσης την άμεση ανάκληση της
Διυπουργικής απόφασης και αν δεν γίνει αυτό να προβούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις ώστε
να μην τοποθετηθεί καμία νέα ανεμογεννήτρια.
4
Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γκεμίσης Ιωάννης αφού συμφώνησε με τις απόψεις του
Δημάρχου, δήλωσε πως πρέπει να δοθεί αγώνας ώστε να μην τοποθετηθεί ούτε μία νέα
ανεμογεννήτρια. Επίσης δήλωσε πως αν δεν εισακουστούμε πρέπει να γίνουν κινητοποιήσεις.
Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Τούρλα Γεωργία δήλωσε :
«Η Ελλάδα έχει αποφασίσει να επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κρίνοντας από
την διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων αυτό φαίνεται ευοίωνο και
μακροπρόθεσμα ωφέλιμο, ιδιαιτέρως αν συνυπολογίσουμε τις τρέχουσες ενεργειακές
γεωπολιτικές εξελίξεις.
Εταιρείες παραγωγής αιολικής ενέργειας χαίρουν έτσι των ευεργετημάτων που έχουν οι
επενδύσεις που χαρακτηρίζονται «στρατηγικές και εθνικής σημασίας fast track», δηλ επενδύσεις
που φέρουν σημαντικά οφέλη στην εθνική και τοπική κοινωνία! Θεωρώ έτσι ότι οι ενέργειες
που πρέπει να γίνουν αναφορικά με το προς συζήτηση σημερινό θέμα Είναι:
1) Επαφές σε επίπεδο υπουργικό και γιατί όχι Πρωθυπουργικό ή Προεδρικό, τόσο για την εν
λόγω διυπουργική απόφαση όσο και για την ανισορροπία κόστους - οφέλους στην περιοχή.
2) Κοινοποίηση του προβλήματος σε τηλεοπτικά και άλλα μέσα, προβάλλοντας την
ιδιαιτερότητα της περιοχής μας ξεχωριστά από τις άλλες, τόσο λόγω του μεγάλου ενεργειακού
βάρους που σηκώνει ήδη, όσο και του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
3) Με δικαστική προσφυγή υπέρ του αποχαρακτηρισμού των εν λόγω επενδύσεων ως
«επενδύσεις στρατηγικές εθνικής σημασίας» για την περιοχή μας για όλους αυτούς τους λόγους
που οι συνάδελφοι περιέγραψαν ( υπερκορεσμός κτλ).
Παράλληλα ωφέλιμο θα ήταν να προβούμε και σε ενέργειες διαμαρτυρίας (συμβολικές
καταλήψεις, πανό κτλ) προσέχοντας ιδιαιτέρως την σύμπνοια της τοπικής κοινωνίας από
φαινόμενα" διαιρεί και βασίλευε" αλλά και κυρώσεων που πιθανόν θα απορρέουν από την
νομιμότητα δράσεων των εταιρειών και της βλάβης των συμφερόντων τους. Οι ιδιαιτερότητες
της τρέχουσας περιόδου (οικονομική δυσπραγία, πανδημία κτλ) εύκολα θα μπορούσαν να
διαρρήξουν μέτωπα αγώνων και να δημιουργήσουν αποδιοπομπαίους τράγος αλλά και να
επιφέρουν σοβαρές κυρώσεις που θα έθαβαν οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια αντίστασης τώρα
και στο μέλλον
Ο αποχαρακτηρισμός των συγκεκριμένων επενδύσεων στην περιοχή ως στρατηγικής επένδυσης
και εθνικής σημασίας , επιμένω, ότι είναι κομβικό και οι δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή θα
νομιμοποιήσουν τις οποιεσδήποτε ενέργειες μας και πιθανόν θα διευκολύνουν υπουργούς και
λοιπούς πολιτικούς εμπλεκομένους παράγοντες από την προφανή συγκατάθεση τους σε μεγάλα
επενδυτικά σχέδια fast track, εθνικής και στρατηγικής σημασίας».
Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Πολίτη Σωτηρία δήλωσε :
«Η χθεσινή (19.02.2021) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων,
χαρακτήρισε το επενδυτικό πλάνο κατασκευής 12 συνολικά νέων αιολικών πάρκων, συνολικής
ισχύος 470,4 MW, στην Κεντρική και Νότια Εύβοια (εκ των οποίων τα 4 στη Νότια), των
εταιρειών ‘’ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ’’ και ‘’EDP Renewables S.A.’’, ως ‘’ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ’’, χαρακτηρισμός ο οποίος πρακτικά έχει τις συνέπειες, που παρακάτω θα
αναφέρω.
Η απόφαση αυτή είναι κατάφωρη απόδειξη του ότι, η ιστορία της συνεχούς κατασκευής
αιολικών πάρκων στη Νότια Εύβοια, δεν έχει ‘’πάτο’’. Και αυτό γιατί, ενώ η ίδια η νομοθετική
εξουσία έχει θεσπίσει τα όρια της χωρικής πυκνότητας των ανεμογεννητριών στο δήμο μας,
εντούτοις, τα αρμόδια υπουργεία λαμβάνουν αποφάσεις, οι οποίες, όχι μόνο αντίκεινται στους
χωρικούς περιορισμούς, που έχουν θεσπιστεί, αλλά στην ουσία τους καταργούν.
Είναι ενδεικτικό, των προθέσεων της Διυπουργικής Επιτροπής, αλλά και των επενδυτών, ότι
μέσα σε διάστημα μικρότερο δύο (2) μηνών, η Επιτροπή ενέκρινε για το δήμο μας δύο
‘’Στρατηγικές Επενδύσεις’’ !!!
5
Η πρώτη είναι αυτή των 18 αιολικών πάρκων της ‘’ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ’’, ισχύος 360
MW, της οποίας η σχετική απόφαση, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Β’ 285/21.01.2021. Από τότε δεν
πέρασε, ούτε μήνας και ήρθε η δεύτερη απόφαση της Διυπουργικής, η οποία είναι αυτή περί ου ο
λόγος, που ενέκρινε την κατασκευή άλλων 4 αιολικών πάρκων στο δήμο μας.
Τι σημαίνει όμως, ‘’Στρατηγική Επένδυση’’ ; Ο νόμος 4608/2019 μεταξύ άλλων ρυθμίσεων,
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο, για τις Στρατηγικές Επενδύσεις και σύμφωνα με αυτόν, ως τέτοιες
νοούνται, οι επενδύσεις, οι οποίες, λόγω της στρατηγικής βαρύτητας για την εθνική ή και την
τοπική οικονομία, μπορούν να επιφέρουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα, για
την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την ανάδειξη του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Το ότι κάποια επένδυση χαρακτηρίζεται ως ‘’Στρατηγική’’, έχει συνακόλουθα αποτελέσματα –
μεταξύ άλλων- και στη διαδικασία της αδειοδότησης του έργου.
Συγκεκριμένα, για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης, γνωμοδότησης,
απαιτείται, για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της Στρατηγικής Επένδυσης ορίζεται
προθεσμία μόλις 45 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή μετρούνται σαββατοκύριακα και αργίες), η
οποία προθεσμία ξεκινά από την υποβολή από τον επενδυτή του σχετικού φακέλου στη Γενική
Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η εν λόγω
Διεύθυνση είναι υποχρεωμένη εντός 7 ημερών (μόλις !!!) να ζητήσει από τον επενδυτή
συμπληρωματικά στοιχεία για το φάκελο, που έχει υποβληθεί. Στη συνέχεια, διαβιβάζει το
φάκελο στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, εν προκειμένω τη Ρ.Α.Ε. Η τελευταία ολοκληρώνει,
κατά προτεραιότητα, τη διοικητική διαδικασία, που προβλέπεται κι εκδίδει την άδεια εντός της
προθεσμίας, που έχει προαναφερθεί, δηλαδή εντός των 45 ημερών.
Από την περιγραφή της διοικητικής διαδικασίας, προκύπτει ότι τα έργα, που έχουν ενταχθεί στις
Στρατηγικές Επενδύσεις, αδειοδοτούνται κατά προτεραιότητα κι εντός μικρού χρονικού
διαστήματος. Αυτό σημαίνει, ότι απαιτούνται ευαίσθητα αντανακλαστικά και ταχύτατες ενέργειες,
για την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για την
ακύρωση των αδειών-εγκρίσεων, κλπ.
Πέραν όμως της ταχύτατης διαδικασίας αδειοδότησης, οι ‘’Στρατηγικές Επενδύσεις‘’
απολαμβάνουν και άλλα προνόμια. Είναι κρίσιμης σημασίας, το γεγονός ότι για την εξυπηρέτηση
των αναγκών τους και την εκτέλεση των έργων τους, μπορεί να γίνει ακόμα και αναγκαστική
απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών, με
απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Με άλλα λόγια, ο νόμος δίνει
τη δυνατότητα στους επενδυτές να εκτελέσουν τα έργα τους (συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και
τα συνοδά και βοηθητικά έργα, όπως δρόμοι), ακόμα και με απαλλοτρίωση των ιδιωτικών
εκτάσεων, στην περίπτωση, για παράδειγμα, όπου κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου, αρνείται να
προβεί σε εκμίσθωση του ακινήτου του ή μέρους αυτού.
Συνεπώς, το γεγονός ότι με τη χθεσινή απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., εγκρίθηκε δεύτερη στρατηγική
επένδυση κατασκευής επιπλέον 4 αιολικών πάρκων στη Νότια Εύβοια, παράγει ακολουθία
δυσμενών συνεπειών.
Το ότι ο Δήμος μας έχει κορεστεί πλέον από τη ανάπτυξη και λειτουργία 700 Α/Γ είναι κοινή
διαπίστωση, που ρητά εκφράστηκε και περιλήφθηκε στην απόφαση 92/7.8.2020 του Δημοτικού
Συμβουλίου. Το ότι το φυσικό περιβάλλον της περιοχής έχει πλέον ανεπανόρθωτα υποβαθμιστεί,
συνεπεία των εκτεταμένων γεωλογικών παρεμβάσεων και χωματουργικών έργων, είναι ομοίως
κοινή παραδοχή. Το ότι αρνούμαστε την εγκατάσταση έστω κι μίας νέας ανεμογεννήτριας εντός
περιφερείας του δήμου μας, ομοίως ρητά περιλήφθηκε στην προαναφερόμενη απόφασή μας.
Ο χαρακτηρισμός του έργου ως ‘’Στρατηγική Επένδυση’’ επιβάλει να παρακολουθούμε στενά
τη διοικητική διαδικασία αδειοδότησης του έργου, ώστε να είμαστε σε θέση να ασκήσουμε
εμπρόθεσμη ενδικοφανή προσφυγή, για την ακύρωσή της. Για το λόγο αυτό, και στο πλαίσιο της
προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 92/2020, εκτιμώ ότι είναι σκόπιμο, να
ανατεθεί στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου η σχετική εντολή.
6
Επίσης, κρίνω, απαραίτητο να οριστεί ολιγομελής επιτροπή, απαρτιζομένη από δημοτικούς
συμβούλους, η οποία, αφενός θα παρακολουθεί την εκτέλεση τόσο της προηγούμενης απόφασης
92/2020, όσο και της σημερινής, αφετέρου, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα ενημερώνει το
δημοτικό συμβούλιο για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. Διότι, σε κάθε περίπτωση, είναι
καλό, ως συλλογικό όργανο, να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις, όμως, εάν αυτές δεν
υλοποιούνται, παραμένουν ‘’κενό γράμμα’’.
Για όλους τους προαναφερομένους λόγους, δηλώνω την αντίθεσή μου στην προαναφερόμενη
απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και συντάσσομαι με την
προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 92/2020».
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νέων Στύρων κ. Τσούλης Δημήτριος αφού
συμφώνησε με όλους, δήλωσε πως καταστρέφεται το περιβάλλον και οι τουριστικές περιοχές
μας, γίνονται βιομηχανικές. Αν δεν έχουμε άμεσα αποτελέσματα να δράσουμε με εξωστρέφεια
ενημερώνοντας τους πάντες με κάθε μέσο για το πρόβλημα των ανεμογεννητριών και να
κλείσουμε τον Δήμο από ξηράς και θαλάσσης για μια εβδομάδα.
Ακολούθως ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Νημποριού κ. Καπρής Ιωάννης δήλωσε πως
καταλύεται η δημοκρατία με την αγνόηση των απόψεων Δήμων, Περιφερειών και
διαβούλευσης. Ζήτησε πρώτα να γίνουν συναντήσεις και επιστολές στους βουλευτές, μετά να
ακολουθηθεί η νομική οδός με προσβολή της Διυπουργικής απόφασης, επίσης να γίνει
προληπτική ακύρωση των εργασιών των εταιρειών. Ζήτησε επίσης ο Δήμος να απευθυνθεί σε
Τεχνικό Γραφείο που θα τεκμηριώσει την καταστροφή του περιβάλλοντος και τέλος να γίνουν
αγωνιστικές ενέργειες σε συνεργασία με δήμους που έχουν προβεί σε τέτοιες ενέργειες.
Ακολούθως η εκπρόσωπος του ΣΠΕΝΚ κ. Αποστολάτου Κατερίνα δήλωσε ότι με την
τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην Δ.Ε. Στυρέων θα καταστραφούν σημεία φυσικού και
τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και αρχαιολογικοί χώροι. Ζήτησε να πληροφορηθεί γιατί ο
Δήμος Καρύστου δεν έλαβε μέρος στην διαβούλευση για τα αιολικά πάρκα και τι νομικές
ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος σχετικά με αυτά. Ζήτησε η με αρ. 92/2020 απόφαση του Δ.Σ. να
μπει σε ισχύ και να προσφύγει ο Δήμος στο ΣτΕ κατά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της ΤΕΡΝΑ και
τέλος να γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις με συγκεντρώσεις και κλείσιμο δρόμων.
Ακολούθως ο κ. Βερούχης Κων/νος δήλωσε πως ο Δήμος δεν τόλμησε να μπει μπροστά και
ζήτησε από το Δήμαρχο να πάει στον Πρωθυπουργό, στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
στους βουλευτές δηλώνοντας ότι είναι ανεπιθύμητοι στην Κάρυστο. Επίσης ζήτησε μηδενική
τιμή ρεύματος σε όλους τους δημότες.
Ακολούθως η κ. Σφυρίδη Ροδόπη δήλωσε πως επιτέλους ο κ. Δήμαρχος έβαλε κόκκινες
γραμμές και πως οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν λήφθηκαν υπόψη γιατί δεν στάλθηκαν εκεί που
έπρεπε. Δήλωσε πως ήταν λάθος που η προσφυγή για την RESPLAN έγινε σπασμένη σε πέντε
κομμάτια και ήταν λάθος που δεν έγινε προσφυγή για την ΕΥΕΛΠΙΣ και το Νημποριό. Ζήτησε
επίσης να αξιοποιηθεί η μελέτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που έγινε με εντολή του Υπ.
Ενέργειας ώστε να προβάλουμε ότι τα προβλήματα στο περιβάλλον από τις ανεμογεννήτριες
είναι μεγαλύτερα από το όφελός τους. Ζήτησε η απόφαση του Δ.Σ. να πάει στον
Πρωθυπουργό και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακόμη ζήτησε ο Δήμος να φτιάξει πανώ,
να κληθούν τα τηλεοπτικά κανάλια και να κλείσουμε την γέφυρα της Χαλκίδας.
Ακολούθως ο κ. Μανώλης Ιωάννης ζήτησε την μείωση του ρεύματος στους δημότες και την
σύνδεση του ιδιοκτησιακού προβλήματος με το ζήτημα των ανεμογεννητριών. Ακόμα ζήτησε
δυναμικές κινητοποιήσεις όπως παλαιότερα με το ζήτημα του πυρηνικού εργοστασίου.
7
Ακολούθως ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Παρασκευάς Δ. δήλωσε :
Ακούγοντας τις παρεμβάσεις των κ.κ. Δημοτικών συμβούλων για «ομοψυχία» και πως «ότι
έγινε έγινε», στο όνομα του τωρινού προβλήματος, δε μπορώ να μην σχολιάσω πως κανείς μας
δε «ξεφύτρωσε» στην αποψινή συνεδρίαση. Όλοι μας έχουμε μια πορεία, μικρότερη ή
μεγαλύτερη, με τοποθετήσεις και θέσεις. Όπως θέση έχουν πάρει για το ζήτημα και όλα τα
πολιτικά κόμματα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ιδιαίτερα η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ
έχουν κυβερνήσει κιόλας! Για αυτό – ειδικά ο λαός της περιοχής μας – δεν μπορεί και δεν πρέπει
να ξεχάσει και τη στάση και τα έργα του καθενός και του κάθε κόμματος ως σήμερα!
Στη συγκρότηση της επιτροπής για συναντήσεις με τους Υπουργούς, τους βουλευτές και τον
Περιφερειάρχη όλοι συμφωνούμε, όμως όπως είπα και αρχικά αυτό δεν αρκεί!
Δεν αρκούν επίσης οι νομικές ενέργειες όπως οι αντιρρήσεις, η ενδικοφανής προσφυγή και η
προσφυγή στα δικαστήρια. Βεβαίως να κάνουμε ότι έχουμε δικαίωμα, αλλά δεν αρκεί γιατί οι
νόμοι στο κάτω κάτω φτιάχνονται για να εξυπηρετούνται ακριβώς αυτές οι επενδύσεις και οι
επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι οι ανάγκες του κόσμου.
Για αυτό προτείνουμε, με τα αιτήματά μας για καμιά άλλη ανεμογεννήτρια στο Δήμο
Καρύστου και μείωση της τιμής του ρεύματος, να διοργανωθεί άμεσα, το πολύ σε τρεις
εβδομάδες από σήμερα, κινητοποίηση στη γέφυρα της Χαλκίδας. Με μίσθωση λεωφορείων από
το Δήμο και την τήρηση όλων των μέτρων για την υγειονομική προστασία μπορεί και πρέπει να
γίνει!
Ο Δήμαρχος κλείνοντας αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για τις απόψεις τους τις
οποίες έλαβε όλες υπόψη δήλωσε πως καλούμαστε να διαχειριστούμε μια κατάσταση που
αποφάσισαν κάποιοι χωρίς να μας ρωτήσουν και αυτό είναι που τονίζω εξαρχής και σήμερα
δικαιώνομαι πως εμείς απλά καλούμαστε να διαχειριστούμε μία κατάσταση χωρίς να έχουμε
καμία αποφασιστική ιδιότητα ή ακόμα, πλέον και γνωμοδοτική.
Το ΔΣ Καρύστου, καταγγέλλει την απόφαση της διυπουργικής για τη δημιουργία νέων
αιολικών πάρκων στην Νότια Εύβοια δηλώνοντας ρητά και κατηγορηματικά πως θα κινηθεί με
κάθε νόμιμο μέσο για να το αποτρέψει.
Ο Δήμος Καρύστου αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αιολικής ενέργειας και
οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της ενεργειακής δραστηριότητας στη περιοχή θα έχει
τεράστιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.
Για το λόγο αυτό ζητούμε και διεκδικούμε να ακυρωθεί κάθε απόφαση για νέα αιολικά
πάρκα στη περιοχή του δήμου Καρύστου. Η ώρα του ως εδώ έφτασε, κανένα νέο αιολικό
πάρκο στο Δήμο Καρύστου.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .
………………………………………………………………………………………..
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις του αρθρ. 65 του ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση των δημοτών μας κατά της Διυπουργικής Απόφασης
της 19ης-2-2021 που αφορά την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην κεντρική και νότια
Εύβοια και ζητούμε την άμεση ανάκλησή της. Δεν θα επιτρέψουμε την τοποθέτηση ούτε μίας
επιπλέον νέας ανεμογεννήτριας στο όρια του Δήμου Καρύστου με κάθε νόμιμο μέσο.
Ζητάμε να ακυρωθεί κάθε απόφαση που αφορά νέα αιολικά πάρκα στον Δήμο Καρύστου.
Εγκρίνουμε την σύσταση Επιτροπής με επικεφαλής τον Δήμαρχο και μέλη τους επικεφαλής
των δημοτικών παρατάξεων και με συμμετοχή του Περιφερειάρχη και των Βουλευτών της
8
Εύβοιας που θα αναλάβει να συναντηθεί με τους υπουργούς Ενέργειας και Ανάπτυξης καθώς
και με τον Πρωθυπουργό με σκοπό να μεταφέρει και να διεκδικήσει τα ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2021.
……………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ.σ. τ.υ.
Ακριβές Αντίγραφο
Κάρυστος αυθημερόν
Ο Πρόεδρος
ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
9

© 2008 in-karystos.gr.
Απαγορεύεται η χρήση του περιεχομένου ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.